انتشار : یکشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

کلید های میانبر در فتوشاپ

Photoshop keyboard shortcuts

خب در این قسمت قصد دارم کلیدهایی را که در فتوشاپ کاربرد زیادی دارند و باعث میشوند که سرعت طراحی در فتوشاپ را بالا ببرند  برایتان بگویم من اکثر این کلیدها را از یک سایت مشابه خارجی دریافت کرده ام  و یک سری هم خودم اضافه کرده ام و که در اختیار شما قرار می دهم. (اینهم آدرس اون سایت http://rcdracing.com/tp/9000/quick.php )

کلیدهای عمومی فتوشاپ :

CTRL+O = Open file
CTRL+N = New file
CTRL+W = Close file (watch out for not mixing with CTRL+Q!!)
CTRL+S = Save file
CTRL+SHIFT+S = Save file As
CTRL+ALT+SHIFT+S = Save for web
CTRL+Q = Quit photoshop
CTRL+A = Select all
CTRL+D = Deselect
CTRL+E = Merge Down (more about layers later on..)
CTRL+R = Rulers visible (the things you drag guidelines out from..)
CTRL+T = Transform selection (Scale and rotate..)
CTRL+U = Change image Hue, Saturation and Lightness
CTRL+I = Inverse
CTRL+F = Repeat last used filter
CTRL+K = Preferences
CTRL+L = Levels
CTRL+Z = Undo (something you just can´t live without. Fact.)
CTRL+X = Cut
CTRL+C = Copy
CTRL+V = Paste
CTRL+B = Color balance
CTRL+M = Curves
CTRL+Space = Zoom In
CTRL+ALT+Space = Zoom Out
D = Set Colors to Default
X = Change Foreground color with Background color

این کلید ها رو هم حتما بعد از اینکه کلیدهای بالا رو حفظ شدید ! یاد بگیرید… خیلی کارایی دارند

CTRL+SHIFT+E = Flatten image
CTRL+SHIFT+T = Transform again
CTRL+SHIFT+U = Desaturate (make image black & white)
CTRL+SHIFT+I = Inverse selection (usefulnes=100000)
CTRL+SHIFT+P = Page setup
CTRL+SHIFT+D = Reselect
CTRL+SHIFT+F = Fade last filter..or thing you just did.. :) (works on alot of things)
CTRL+SHIFT+L = Auto levels
CTRL+SHIFT+Z = Redo
CTRL+SHIFT+N = New layer

اینا رو هم یاد بگیرید بد نیست اما اگر یک فرد مبتدی هستید شاید زیاد براتون کارایی نداشته باشه

CTRL+ALT+0 = Actual pixels (“zooms” to 100%)
CTRL+ALT+O = Open As
CTRL+ALT+S = Save a Copy
CTRL+ALT+D = Feather selection
CTRL+ALT+F = Last filter, only you get to choose the stuff!!
CTRL+ALT+L = Auto levels, and… you get to choose.
CTRL+ALT+Z = History back (you´ve got to know this one!!!!)
CTRL+ALT+B = Auto-color-balance
CTRL+ALT+M = Auto-Curves

اینها هم خیلی بدرد می خورند (;

CTRL+SHIFT+ALT+Q = Quit photoshop..without asking anything!
CTRL+SHIFT+ALT+E = Flatten image to active layer (useful, if you´re not a beginner)

کلیدهای منو ها:

خب در اینجا کلیدهایی را به شما نشان می دهم که در اصل اگر بخواهید با موس کار کنید باید آنها را از منوهای فتوشاپ انتخاب کنید. اول از همه منوی File :

ALT+F+V = Revert to last saved version of image
ALT+F+M = Import
ALT+F+R = Export (useful for GIFs)
ALT+F+U+B = Batch
ALT+F+I = File info
ALT+F+F+G = General Preferences
ALT+F+”number” = Open recent files (really useful, once you get used to it..)

خب اینها هم مال منوی Edit هستند

ALT+E+L = Fill selection
ALT+E+S = Stroke “around” selection (read more in the “outline”-section )
ALT+E+A = Transform..these are the most useful;
+H = Flip horizontally
+V = Flip vertically
+D = Distort

حالا منوی Image

ALT+I+M = Mode..+R = RGB +I = Indexed..and so on
ALT+I+D = Duplicate image
ALT+I+I = Image size (REALLY USEFUL!!)
ALT+I+S = Canvas size

منوی لایه ها

ALT+L+N+L = New layer
ALT+L+D = Duplicate layer
ALT+L+L = Delete layer (!)
ALT+L+O = Layer Options (same as double-click on layer)
ALT+L+C = Layer Effects (all effects have their own shortcut!!!)
ALT+L+K = Layer Mask

منوی Select ، راستی این کلیدها خیلی بدردتون میخوره

ALT+S+C = Color range (use it! You´ll get it!!)
ALT+S+M = Modify selection (lot´s of cool stuff here!)
ALT+S+T = Transform selection
ALT+S+L = Load selection

خب خسته که نشدید؟ (:  آخراشه دیگه نگران نباشید (;

اینم مال منوی Filter

ALT+T+B = Blur-menu
ALT+T+N = Noise-menu
ALT+T+P = Pixelate-menu
ALT+T+R = Render-menu
ALT+T+S = Sharpen-menu
ALT+T+T = Texture-menu
ALT+T+E = Eyecandy (plug-in..go get it!)

مممم… خب اینم مال منوی View

ALT+V+P = Print size
ALT+V+G = Show grid

اینم آخریشه ، مال منوی Window هستش

ALT+W+O = Show/Hide Tools
ALT+W+B = Show/Hide Brushes
ALT+W+L = Show/Hide Layers
ALT+W+Y = Show/Hide History
ALT+W+S = Show/Hide Statusbar

اینم چند تا کلید دیگه اینا واقعا کاربرد زیادی دارند یعنی واسه خودم که خیلی خیلی مفید بوده تا حالا

TAB = Show/Hide all tools & windows
SPACE = Hand-tool (the one you can drag yourself around the pic with)
F = Change view, from window to hide all..
CTRL+1-3 = View different channels (R,G & B) CAPS LOCK = Change cursor from exact to tool-pic
SHIFT (hold in) = Extra functions in several tools
ALT (hold in) = Extra functions in several tools
CTRL+ARROWBUTTON = Move layer
CTRL+ALT+drag-a-layer = Copy layer

یک سری دیگه کلید هم هستش که کلیدهای ابزارها هستند (Tool) که وقتی ماوس را بر روی آیکون ابزار می برید بعد از چند ثانیه نشان داده میشود.  من بهتون پیش نهاد میکنم حتما این کلیدها رو یاد بگیرید چون کارتون خیلی سریعتر پیش میره مثلا کلید V ابزار Move Tool رو انتخاب می کنه.